Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Umowa o prace projektowe

Czy architekt jest twórcą utworu?

Ewa Miszczyk-Wróbel01 sierpnia 2022Komentarze (0)

W umowach z architektami bardzo często zamieszcza się postanowienia regulujące kwestię praw autorskich do utworów w postaci zamawianej dokumentacji projektowej. Postanowienia te zakładają a priori, że rezultatem pracy architekta będzie taki utwór. Nie zawsze tak jednak będzie. W obowiązujących przepisach prawa nie ma bowiem prawnego domniemania, że każda dokumentacja związana z realizacją projektów budowlanych jest utworem. […]

W prawie autorskim pojęcie „twórca” oznacza wyłącznie rzeczywistego twórcę. Czyli osobę, która stworzyła utwór. Domniemanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pr. aut. stanowi, iż twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu. Podkreślam utworu, a nie projektu, dokumentacji etc. Chodzi o dzieło, które spełnia cechy utworu w rozumieniu […]

Stosownie do treści art. 4 pkt 2 pr. aut. przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią m.in. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie dla architekta, który składa projekt architektoniczny będący utworem i na tej podstawie uzyskuje decyzję pozwolenia na budowę? Otóż moi Państwo może to mieć dla niego znaczenie. Bo jeśli […]

Pytanie to, w tytule, postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało 😉 Tak by zaczął Konstanty Ildefons Gałczyński. Ależ mam dzisiaj dzień na poezję… ale może po prostu powiem, że osoba wykonująca w Polsce zawód architekta ponosi odpowiedzialność zawodową oraz dyscyplinarną, w tym m.in. również za naruszenie postanowień kodeksu etyki zawodowej architektów. […]

Pisałam już kiedyś o tym, jak rozliczyć wykonawstwo zastępcze. Ustaliłam wówczas, że mając do czynienia z roszczeniem o charakterze odszkodowawczym prawidłowe będzie wystawienie noty księgowej. Nie dochodzi bowiem do wykonania usługi na rzecz niesolidnego wykonawcy przez żaden z podmiotów. Natomiast kwota, jakiej domaga się zamawiający, ma po prostu pokryć koszt wykonawstwa zastępczego – obejmować wydatki jakie […]