Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Sklep

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna architekta – na czym polega?

Ewa Miszczyk-Wróbel27 czerwca 2022Komentarze (0)

Pytanie to, w tytule, postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało 😉 Tak by zaczął Konstanty Ildefons Gałczyński.

Ależ mam dzisiaj dzień na poezję… ale może po prostu powiem, że osoba wykonująca w Polsce zawód architekta ponosi odpowiedzialność zawodową oraz dyscyplinarną, w tym m.in. również za naruszenie postanowień kodeksu etyki zawodowej architektów.

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna architekta

Architekci wykonujący zawód w Polsce podlegają odpowiedzialności zawodowa na podstawie art. 95 prawa budowlanego, odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna architekta - zasady

Na czym polega odpowiedzialność zawodowa architekta?

Zgodnie z art. 95 prawa budowlanego odpowiedzialności zawodowej podlegają jej osoby, które:

 1. dopuściły się występków lub wykroczeń określonych ustawą;
 2. zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 3. wskutek rażących błędów lub zaniedbać, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;
 4. nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
 5. uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

Uwaga: ten artykuł możesz też przesłuchać w moim podcaście Spółka Budowlana:

***

Katalog kar

Kary z tytułu tej odpowiedzialności przewiduje art. 96 prawa budowlanego. I tak popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:

 1. upomnieniem;
 2. upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3;
 3. zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust.

Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji

O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:

 1. pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową;
 2. uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna architekta?

Odpowiedzialność dyscyplinarna architekta na gruncie ustawy o samorządach architektów wygląda następująco. Zgodnie z art. 41. ustawy o samorządach zawodowych członek izby architektów jest zobowiązany:

 1. przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
 2. przestrzegać zasad etyki zawodowej;
 3. stosować się do uchwał organów izby;
 4. regularnie opłacać składki członkowskie

Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej kształtuje natomiast art. 45 tej ustawy, zgodnie z którym członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41. Przy czym od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające odpowiedzialności zawodowej, określone w art. 95 prawa budowlanego oraz czyny podlegające odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

A zatem z powyższego wynika, iż architekt podlegać będzie również odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie kodeksu etyki zawodowej.

Przeczytaj również koniecznie:

Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (KEZA)

Kodeks etyki zawodowej architektów stanowi załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r. Sam kodeks jest krótki i dość prosty, szkoda tylko że w praktyce tak mało znany wśród najbardziej zainteresowanych.

Poniżej zacytuję fragment z jego preambuły (całość znajdziecie na dole tekstu):

„Architekci, niezależnie przez kogo i w jakiej formie są zatrudnieni, firmy architektoniczne i firmy multidyscyplinarne zatrudniające architektów, przykładają dużą wagę do dochowywania najwyższych standardów niezależności, bezstronności, tajemnicy zawodowej, uczciwości, kompetencji i profesjonalizmu oraz do najwyższej możliwej jakości swej pracy, oferując w ten sposób społeczeństwu specjalną i wyjątkową wiedzę, umiejętności i zdolności, konieczne do rozwoju jego kultury i środowiska zbudowanego.

Poniżej podano zasady postępowania, obowiązujące wszystkich architektów świadczących usługi architektoniczne, mające zastosowanie do wszelkich działań zawodowych.

Określają one odpowiedzialność architektów wobec społeczeństwa, któremu ich zawód służy i które wzbogaca, wobec klientów i użytkowników architektury, wobec wykonawstwa budowlanego, które pomaga kształtować środowisko zbudowane a także wobec architektury jako sztuki i nauki – continuum wiedzy i twórczości oraz zawodowego i społecznego dziedzictwa.”

Ładnie brzmi, prawda? Jeśli chodzi o zasady kodeksu, to można je podzielić na zobowiązania ogólne, zobowiązania względem społeczeństwa, klientów i zawodów.

Zobowiązania architekta względem klientów

Z praktycznego punktu widzenia oraz jakości obrotu branży architektonicznej bardzo istotne są zobowiązania względem klientów.

Wśród nich warto wymienić zasadę, zgodnie z którą architekci zobowiązani są wobec klientów do wykonywania pracy zawodowej w sposób lojalny, sumienny, kompetentny, profesjonalny i uczciwy. Świadcząc usługi zawodowe, kierują się bezstronną oceną standardów technicznych i zawodowych. Niezależność, bezstronność i wiedza zawodowa winny być przedkładane nad wszelkie inne motywacje w dążeniu do osiągnięć artystycznych, naukowych i zawodowych.

Ważna jest również zasada, zgodnie z którą architekci nie podejmują się świadczenia usług zawodowych, jeśli strony nie uzgodnią na piśmie warunków zlecenia, a w szczególności: celu i zakresu prac, podziału odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, budżetu/kosztów realizacji przedsięwzięcia, honorariów lub metod ich wyliczania, postanowień określających warunki rozwiązania umowy.

Inną, również istotną zasadą jest zasada, zgodnie z którą architekci nie przywłaszczają sobie własności intelektualnej, nie wykorzystują pomysłów innych architektów, firm lub innej organizacji bez ich zgody, a tak ze zasada zgodnie z którą architekci rezygnują z przyjęcia zlecenia, jeśli jego wykonanie wiązałoby się z naruszeniem postanowień kodeksu.

Przykłady przewinień dyscyplinarnych

Dla przykładu można wskazać następujące naruszenia kodeksu etyki, które były uznawane za przewinienia dyscyplinarne w sądach dyscyplinarnych właściwych dla architektów. Miedzy innymi były to:

 • podpisywanie dużej ilości projektów, których rzeczywistym autorem był ktoś inny (firmanctwo);
 • niesporządzenie umowy w formie pisemnej;
 • unikanie kontaktu i niewłaściwe relacje z klientem;
 • wykonanie projektu budowlanego na bazie koncepcji sporządzonej przez innego architekta bez jego zgody;
 • wykonanie projektu budowlanego de facto niezgodnego z planem miejscowym, to znaczy zgodnego tylko formalnie, ale nie faktycznie.

Brak pisemnej umowy

Brak zawarcia umowy między architektem z zleceniodawcą został jednoznacznie wskazany jako naganny w jednym z orzeczeń sądu dyscyplinarnego:

„W ocenie Sądu, nie sporządzenie przez Obwinionego umowy (która wskazała by zakres spoczywających na stronie obowiązków) z Inwestorem w formie pisemnej przed przystąpieniem do projektowania, przyczyniło się do powstania i eskalacji konfliktu pomiędzy stronami. Konflikt zasadzał się na tle obowiązków projektanta w zakresie uzupełnienia wskazanych przez Starostwo braków wniosku. Działaniem tym Obwiniony bezspornie naruszył Regułę 3.7 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów (…)[1]”.

W tym miejscu warto również przywołać orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, gdzie sąd jednoznacznie stwierdził, iż unikanie kontaktu z klientem, brak woli polubownego zakończenia sprawy, dążenie do eskalacji konfliktu jest działaniem nagannym, które obciąża architekta[2].

Poniżej znajdziecie całą treść kodeksu etyki architektów. Cały jest dostępny jest tutaj.

Ewa Miszczyk-Wróbel
radca prawny

Zdjęcie w poście z Unsplash

***

Jaką odpowiedzialność ponosi projektant za błędy projektowe?

Do odpowiedzialności projektanta za wady projektu budowlanego zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła (art. 638 w zw. z art. 566 KC). Takie zapisy faktycznie spotykam w umowach. Często też dodawane są zapisy, na mocy których projektanci udzielają gwarancji na wykonane prace projektowe.

Pamiętajcie jednak, aby opisując zakres odpowiedzialności z rękojmi czy gwarancji, nie robić w umowach radosnej twórczości. Zawsze sięgajcie do sprawdzonych mechanizmów prawa cywilnego 🙂

Niestety w praktyce bardzo często pomijana… [Czytaj dalej…]

 

***

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTÓW

Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.

Preambuła

Poniższy Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, zwany dalej Kodeksem, został opracowany przez Izbę Architektów na podstawie projektu dokumentu przygotowanego przez Radę Architektów Europy (ACE ).

Architekci, niezależnie przez kogo i w jakiej formie są zatrudnieni, firmy architektoniczne i firmy multidyscyplinarne zatrudniające architektów, przykładają dużą wagę do dochowywania najwyższych standardów niezależności, bezstronności, tajemnicy zawodowej, uczciwości, kompetencji i profesjonalizmu oraz do najwyższej możliwej jakości swej pracy, oferując w ten sposób społeczeństwu specjalną i wyjątkową wiedzę, umiejętności i zdolności, konieczne do rozwoju jego kultury i środowiska zbudowanego. Poniżej poda-no zasady postępowania, obowiązujące wszystkich architektów świadczących usługi architektoniczne, mające zastosowanie do wszelkich działań zawodowych. Określają one odpowiedzialność architektów wobec społeczeństwa, któremu ich zawód służy i które wzbogaca, wobec klientów i użytkowników architektury, wobec wykonawstwa budowlanego, które pomaga kształtować środowisko zbudowane a także wobec architektury jako sztuki i nauki – continuum wiedzy i twórczości oraz zawodowego i społecznego dziedzictwa.

Nota

Ilekroć w tekście niniejszego Kodeksu użyte jest pojęcie „architekci”, należy przez nie rozumieć architektów wykonujących swój zawód niezależnie, firmy architektoniczne, firmy multidyscyplinarne zatrudniające architektów oraz wszystkich innych architektów, niezależnie od tego przez kogo są zatrudnieni, których wszystkich jednakowo dotyczą poniższe postanowienia.

Zasada 1

Zobowiązania ogólne

Architekci dysponują usystematyzowanym zasobem wiedzy,, znajomością sztuki i nauki w dziedzinie archi-tektury nabytą w trakcie kształcenia, studiów i szkoleń, ciągłego rozwoju zawodowego i praktyki. Przebieg procesu edukacji architektów gwarantuje, że są oni w stanie sprostać standardom, wymaganym dla prawidłowego świadczenia powierzonych im usług. Architekci, jako przedstawiciele wolnego zawodu, we wszystkim co mówią lub robią kierują się uczciwością zawodową. Podtrzymują i rozwijają swą wiedzę o sztuce i architekturze, szanują całość dorobku architektonicznego i przyczyniają się do jego rozwoju, kierując się w swej pracy przede wszystkim bezstronnymi kryteriami zawodowymi, które przedkładają nad wszelkie inne motywy działań.

1.1 Reguła: Architekci stale rozwijają swoją wiedzę zawodową i umiejętności w dziedzinach istotnych dla ich działalności.

1.2 Reguła : Architekci stale dążą do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu w istotnych dla swej pracy dziedzinach obejmujących edukację architektoniczną, badania, szkolenia, projektowanie a także technologie i techniki budowlane.

1.3 Reguła: Architekci będący dyrektorami, wspólnikami lub właścicielami firm, dla zapewnienia wymaganych standardów zawodowych, dysponują wykwalifikowanymi i właściwie nadzorowanymi pracownikami oraz stosują właściwe i skuteczne wewnętrzne zasady postępowania.

1.4 Reguła: Architekci są odpowiedzialni za właściwe kwalifikacje osób wykonujących prace bezpośrednio pod ich kierunkiem lub w ich imieniu oraz za odpowiedni nadzór nad nimi i nad wykonywaną przez te osoby pracą.

1.5 Reguła: Architekci rezygnują z umowy o pracę, jeśli zakres obowiązków wymaga kompromisów zawodowych, grożących możliwością utraty zaufania publicznego.

1.6 Reguła: Architekci rezygnują z przyjęcia zlecenia, jeśli jego wykonanie wiązałoby się z naruszeniem postanowień niniejszego Kodeksu.

Zasada 2

Zobowiązania wobec społeczeństwa

Architekci zobowiązani są wobec społeczeństwa do postępowania zgodnie z duchem i literą prawa regulującego ich działalność zawodową oraz do troski o wpływ tej działalności na społeczeństwo i środowisko.

2.1 Reguła: Architekci szanują w swej twórczości wartości zastane, dziedzictwo przyrodnicze i kulturo-we i dbają o ich zachowanie i rozwój. Dążą do podnoszenia jakości życia i zamieszkiwania oraz ja-kości środowiska i otoczenia, w sposób nienaruszający ich równowagi, działając z przekonaniem, że efekty ich pracy służą szeroko pojętym interesom wszystkich, którzy mogą oczekiwać pożytku i zadowolenia z nich.

2.2 Reguła: Architekci nie przedstawiają siebie, ani nie promują siebie i swoich usług w sposób fałszywy, mylący lub nieprawdziwy.

2.3 Reguła: Architekci winni unikać działań i sytuacji, które są niezgodne z ich zobowiązaniami zawodowymi lub które mogą budzić wątpliwości co do ich niezależności, bezstronności lub zawodowej uczciwości.

2.4 Reguła: Architekci nie powinni wspierać żadnych poglądów, lub być bierni wobec nich, jeśli są one w sprzeczności z ich wiedzą zawodową lub w sposób krzywdzący, wprowadzający w błąd lub inny dyskredytują zawód.

2.5 Reguła: Architekci nie promują, nie wspierają ani nie są bierni wobec działań, które mogą być źródłem nielegalnych dochodów, w szczególności działań zmierzających do ukrycia lub zatajenia finansowych lub podatkowych nieprawidłowości.

2.6 Reguła: Architekci przestrzegają niniejszego Kodeksu, a także kodeksów etycznych i postępowania oraz praw obowiązujących na terenie podlegającym kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej, w których świadczą lub zamierzają świadczyć usługi architektoniczne.

2.7 Reguła: Architekci, w interesie wszystkich obywateli Europy, promują w należny i odpowiedzialny sposób społeczną rolę i znaczenie architektury.

Zasada 3

Zobowiązania wobec klientów

Architekci zobowiązani są wobec klientów do wykonywania pracy zawodowej w sposób lojalny, sumienny, kompetentny, profesjonalny i uczciwy. Świadcząc usługi zawodowe, kierują się bezstronną oceną standardów technicznych i zawodowych. Niezależność, bezstronność i wiedza zawodowa winny być przedkładane nad wszelkie inne motywacje w dążeniu do osiągnięć artystycznych, naukowych i zawodowych.

3.1 Reguła: Architekci respektują uzasadnione potrzeby i wymagania klientów, o ile nie są one sprzeczne z zasadami i regułami zawartymi w niniejszym Kodeksie.

3.2 Reguła: Architekci podejmują się wykonywania pracy zawodowej jedynie wówczas, gdy dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz odpowiednimi finansowymi i technicznymi możliwościami realizacji umownych zobowiązań wobec klientów.

3.3 Reguła: Architekci otrzymują wynagrodzenie gwarantujące możliwość realizacji zobowiązań wy-łącznie w formie honorariów i świadczeń określonych umową lub, jeśli są pracobiorcami, wyłącznie w postaci przewidzianego w umowie wynagrodzenia.

3.4 Reguła: Architekci, w celu zdobycia zlecenia, nie uciekają się do działań korupcyjnych ani nie składają podobnych propozycji wykonawcom robót budowlanych lub dostawcom materiałów.

3.5 Reguła: Architekci na każdym etapie ujawniają klientom lub wykonawcom robót znane im istotne okoliczności, które mogą spowodować konflikt interesów lub zagrozić uzasadnionym interesom tych osób albo mieć wpływ na wywiązanie się architekta z obowiązku dokonania niezależnej, bezstronnej oceny wypełniania obowiązków kontraktowych przez inne osoby.

3.6 Reguła: Architekci przyjmują odpowiedzialność za niezależne, bezstronne porady udzielane przez nich klientom oraz podejmują się świadczenia usług zawodowych jedynie wówczas, gdy łącznie z osobami zaangażowanymi do współpracy, posiadają niezbędne kwalifikacje, wynikające z wy-kształcenia, szkolenia oraz doświadczenia.

3.7 Reguła: Architekci nie podejmują się świadczenia usług zawodowych, jeśli strony nie uzgodnią na piśmie warunków zlecenia, a w szczególności:

 • celu i zakresu prac;
 • podziału odpowiedzialności;
 • ograniczenia odpowiedzialności;
 • budżetu/kosztów realizacji przedsięwzięcia;
 • honorariów lub metod ich wyliczenia;
 • postanowień określających warunki rozwiązania umowy.

3.8 Reguła: Architekci traktują sprawy swoich klientów jako poufne i nie mogą ich ujawniać bez uprzedniej zgody klientów lub odpowiednich władz – szczególnie jeśli ujawnienie informacji jest wymagane orzeczeniem sądu.

3.9 Reguła: Architekci wykonują pracę zawodową zgodnie z wiedzą, należytym zaangażowaniem i starannością.

3.10 Reguła: Architekci wykonują pracę zawodową bez nieuzasadnionego opóźnienia i – w takiej mierze, w jakiej to od nich zależy – w uzgodnionym terminie.

3.11 Reguła: Architekci informują klientów o postępie prac wykonywanych na ich zlecenie oraz o wszelkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ich jakość lub koszty, szczególnie jeśli umowa zawiera stosowne ograniczenia nałożone przez klienta.

3.12 Reguła: Architekci zawsze posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej adekwatne do skali wykonywanych prac.

3.13 Reguła: Architekci bezzwłocznie i uprzejmie reagują na skargi na ich pracę.

3.14 Reguła: Architekci informują klientów o sposobach rozstrzygania kwestii spornych, wskazując drogę polubowną, mediację lub inne alternatywne formy rozstrzygania sporów.

Zasada 4

Zobowiązania wobec zawodu

Architekci są zobowiązani do dbania o niezależność, bezstronność, tajemnicę zawodową, uczciwość i godność zawodu, oraz postępują w sposób respektujący uzasadnione prawa i interesy innych osób, mają obowiązek uznawania aspiracji zawodowych i dorobku swoich kolegów oraz poszanowania ich praw. Architekci uznają wkład wniesiony w ich pracę przez innych.

4.1 Reguła: Architekci wykonują swoją pracę zawodową w sposób niezależny, bezstronny, rzetelny, uczciwy i z zachowaniem poufności.

4.2 Reguła: Architekci nie są wspólnikami, ani nie kierują firmą z osobami posiadającymi kryminalną przeszłość, a także z osobami usuniętymi z rejestru architektów i/lub firm architektonicznych z powodów innych niż na ich prośbę albo tymi którym odebrano członkostwo uznanej organizacji reprezentującej architektów i/lub firmy architektoniczne.

4.3 Reguła: Architekci poprzez swoje działania, promują: niezależność, bezstronność, godność i uczciwość zawodu, oraz dbają, by ich przedstawiciele i pracownicy postępowali zgodnie z niniejszym Kodeksem tak, aby żadne działanie czy postępowanie nie podważało zaufania tych, dla których i z którymi pracują a przedstawiciele społeczeństwa mający kontakt z dowolnym architektem byli chronieni przed wprowadzeniem ich w błąd, oszustwem lub kłamstwem.

4.4 Reguła: Architekci nie dyskryminują nikogo z powodu rasy, płci, religii, kalectwa, stanu cywilnego lub orientacji seksualnej.

4.5 Reguła: Architekci nie przywłaszczają sobie własności intelektualnej ani nie wykorzystują pomysłów innych architektów, firm lub innej organizacji bez ich zgody.

4.6 Reguła: Architekci nie uczestniczą w konkursach i przetargach, w których warunki uczestnictwa nie zapewniają prawnej ochrony własności intelektualnej architekta. (zawieszone stosowanie – Uchwała nr 8 V Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 czerwca 2008 r. w sprawie zawieszenia stosowania reguły 4.6 i reguły 4.7 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów).

4.7 Reguła: Architekci nie uczestniczą w konkursach i przetargach na twórcze prace projektowe, w których ocena jakości tych prac lub ocena poziomu zawodowego uczestników nie są kryteriami dominującymi. (zawieszone stosowanie – Uchwała nr 8 V Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 czerwca 2008 r. w sprawie zawieszenia stosowania reguły 4.6 i reguły 4.7 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów).

4.8 Reguła: Architekci nie uczestniczą w konkursach, których warunki umożliwiają ujawnienie oferty cenowej przed wyborem najlepszych prac.

4.9 Reguła: Architekci dysponują dostateczną ilością informacji co do charakteru i zakresu pracy, tak aby ich honorarium — obliczone w oparciu o tabele wynagrodzeń, własne kalkulacje lub odpowiednie stawki godzinowe — uwzględniało rzeczywiste koszty, godziwy poziom wynagrodzeń i adekwatną wielkość zysku pozwalającą na finansowanie ustawicznej edukacji i posiadanie koniecznego sprzętu oraz umożliwiało właściwe wykonanie usługi objętej tym honorarium.

4.10 Reguła: W celu ochrony klienta i społeczeństwa przed niegodziwym ustalaniem cen, mogącym zagrażać wymaganej jakości proponowanych usług, architekci proponując swoje usługi nie dostosowują kwoty swego honorarium do wysokości honorarium oferowanego przez innego architekta za te same usługi.

4.11 Reguła: Architekci nie działają na rzecz pozbawienia innego architekta przyrzeczonej mu pracy lub zawartego kontraktu.

4.12 Reguła: Architekci będący sędziami konkursowymi lub członkami komisji przetargowej nie występują później jako wykonawcy projektu lub przedsięwzięcia, które były przedmiotem konkursu lub przetargu lub nie angażują się w inny sposób w związku z ich kontynuacją lub realizacją.

4.13 Reguła: Architekci nie krytykują złośliwie lub nieuczciwie, ani nie dyskredytują w ten sposób pracy innych architektów.

4.14

Reguła: Architekci otrzymujący propozycję wykonania projektu lub innej pracy, o której wiedzą lub mogą się dowiedzieć, że została przez tego samego klienta przyrzeczona innemu architektowi, powinni niezwłocznie poinformować go o tym.

4.15 Reguła: Architekci, którym zlecono wydanie opinii o pracy innego architekta, powiadamiają go o tym, chyba że takie powiadomienie mogłoby zaszkodzić istniejącemu lub ewentualnemu sporowi prawnemu.

4.16 Reguła: Architekci zarządzają swoimi osobistymi finansami i finansami ich firm zgodnie z prawem i dobrym obyczajem.

***

[1] Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 10.01.2013 r., sygn. akt MP/D 03/2012.

[2] Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach z dnia 25.03.2014 r., sygn. akt D/35/14.

***

Podcastu Spółka Budowlana możesz słuchać również na YT:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Ewa Miszczyk-Wróbel w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: