Ewa Miszczyk-Wróbel

radca prawny

Od wielu lat z sukcesem pomagam deweloperom oraz wykonawcom zakładać spółki budowlane, a następnie prowadzić je w sposób bezpieczny, osiągając sukcesy w branży budowlanej...
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

Katastrofa budowlana nie zdarza się często, całe szczęście. Zwykle są to takie wydarzenia, których nie sposób nie zauważyć.

Obiekty budowlane, zarówno te nowe jak i stare, potrafią runąć nagle i z hukiem doprowadzając tym wykonawców czy też właścicieli do stanów zawałowych.

Co wtedy robić?

Katastrofa budowlana - wyjaśnia Ewa Miszczyk-Wróbel

Definicja katastrofy budowlanej

Zgodnie z art. 73 ustawy o prawie budowlanym katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Czytaj dalej

Czy architekt jest twórcą utworu?

Ewa Miszczyk-Wróbel01 sierpnia 2022Komentarze (0)

W umowach z architektami bardzo często zamieszcza się postanowienia regulujące kwestię praw autorskich do utworów w postaci zamawianej dokumentacji projektowej. Postanowienia te zakładają a priori, że rezultatem pracy architekta będzie taki utwór.

Nie zawsze tak jednak będzie.

W obowiązujących przepisach prawa nie ma bowiem prawnego domniemania, że każda dokumentacja związana z realizacją projektów budowlanych jest utworem. A co za tym idzie, nie ma prawnego domniemania, że do każdej takiej dokumentacji przysługują autorskie prawa majątkowe.

Czy architekt jest twórcą utworu - wyjaśnia Ewa Miszczyk-Wróbel radca prawny

Definicja utworu

Stosownie do treści art.  1 ust. 1 prawa autorskiego:

„przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”

Czytaj dalej

W prawie autorskim pojęcie „twórca” oznacza wyłącznie rzeczywistego twórcę. Czyli osobę, która stworzyła utwór.

Domniemanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pr. aut. stanowi, iż twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu. Podkreślam utworu, a nie projektu, dokumentacji etc.

Chodzi o dzieło, które spełnia cechy utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Projektant architekt jako twórca według prawa autorskiego

Domniemanie bycia twórcą

Domniemanie bycia twórcą to tzw. domniemanie wzruszalne, które może być obalone dowodem przeciwnym.[1]

Czytaj dalej

Stosownie do treści art. 4 pkt 2 pr. aut. przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią m.in. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie dla architekta, który składa projekt architektoniczny będący utworem i na tej podstawie uzyskuje decyzję pozwolenia na budowę?

Otóż moi Państwo może to mieć dla niego znaczenie.

Bo jeśli coś nie jest utworem, to nie przysługują do tego prawa autorskie – ani majątkowe, ani osobiste. A zatem nie ma ochrony, jakiej by się mógł architekt spodziewać.

Decyzja pozwolenia na budowe a prawa autorskie architekta

Wyjątkowość art. 4 pkt 2 prawa autorskiego

O art. 4 pkt 2 pr. aut. nie napisano w doktrynie zbyt wiele. Klasyka gatunku, czyli komentarz do ustawy o prawie autorskim pod redakcją wyśmienitego profesora Markiewicza tak oto ujął ten temat:

Czytaj dalej

Dziś będzie krótko i konkretnie na temat prawa inwestora do zastosowania projektu budowlanego do wybudowania jednego budynku. Czyli o tzw. „artykule 61” (prawa autorskiego).

Co to takiego: prawo zastosowania projektu do jednej budowy?

Zgodnie z art. 61 prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Przepis ten dotyczy majątkowego prawa autorskiego do wytwarzania budowlanych egzemplarzy utworów, inaczej architektonicznych nośników utworów czyli tzw. budowli.

Prawo zastosowania projektu do jednej budowy - co to znaczy?

Utwór architektoniczny

Literatura pozostaje zgodna co do tego, że hipoteza normy wynikającej z tego przepisu dotyczy nabycia projektu, a zatem takiej formy wyrażenia utworu architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego, która stanowi podstawę prowadzenia prac budowlanych.[1]

Czytaj dalej